logo org png

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Uprzejmie informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej zostali przyjęci. Prosimy o złożenie pisemnych oświadczeń woli przyjęcia w terminie do 14 czerwca 2023 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Od 6.02.2023 do 28.02.2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Do 8.03.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

10.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 16.03.2023

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

17.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Druki zapisu dziecka do szkoły:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej

2. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

4. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii/etyki 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1

6. Karta zgłoszenia dziecka na obiady

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu