logo org png

Przypominamy rodzicom uczniów zakwalifikowanych do I klasy w naszej szkole o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do szkoły w terminie do dnia 16 marca br.

 

W dniu 7.03.23 zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.
Komisja sprawdziła wymogi formalne wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy na rok szkolny 2023/2024. Wpłynęło 21 wniosków. Wszystkie zostały złożone prawidłowo.
Postanowiono przyjąć wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Szkoły.
Szczegółowa lista została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

Do 25.05.23 można składać wnioski o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Od 6.02.2023 do 28.02.2023

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Do 8.03.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

10.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 16.03.2023

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

17.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Druki zapisu dziecka do szkoły:

1. Zgłoszenie dziecka do szkoły

2. Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

4. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii/etyki 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1