Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
1) język polski
2) matematykę
3) język obcy nowożytny

 

Terminy egzaminów i czas pisania

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

Deklaracja języka obcego nowożytnego

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2022 r., pisemną deklarację: 1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., deklarację składa się w terminie do 15 marca 2023 r.

 

Dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminów

W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 9 listopada 2022 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 9 listopada 2022 r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.4.6.4., przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r. Opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3.4.6.5., przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r. Opinia, o której mowa w pkt 3.4.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, LUB
2) rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa tj. nie później niż do 24 listopada 2022 r.

 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.