REGULAMIN KORZYSTANIA I WYNAJMU HALI SPORTOWEJ

w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach

1. Hala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, zwanego dalej Administratorem.
2. Hala sportowa czynna jest:
a) od poniedziałku do piątku w godz.: 8°° - 21°°
b) w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.
3. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do nieudostępniania hali sportowej w święta.
4. Hala sportowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° - 15°° udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w jednostkach oświatowych na terenie gminy.
5. Z hali sportowej mogą korzystać:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, grupy zorganizowane,
d) osoby fizyczne,
e) kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności,
f) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą Administratora.
6. Zajęcia grup szkolnych, sekcji, klubów sportowych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/ trenera, zwanego dalej opiekunem grupy.
7. Opiekun grupy reprezentuje grupę przed Administratorem oraz odpowiada za jej bezpieczeństwo.
Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
8. Z hali sportowej nie mogą korzystać:
a) osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Na terenie hali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) przebywania poza godzinami, w których hala jest czynna,
b) przebywania w czasie prowadzonych zajęć lekcyjnych i sportowych,
c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
d) palenia papierosów,
e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) wchodzenia na elementy konstrukcji oraz do miejsc dostępnych wyłącznie dla obsługi,
h) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.
10. Administratorowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie, jako przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, co skutkować będzie wydaleniem z hali.
11. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń lub nie stosujące się do zaleceń opiekuna hali, mogą być usunięte z budynku hali bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
12. Administrator nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu.
13. Hala sportowa wynajmowana jest odpłatnie przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Chrząstowice.
14. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Administratora w oparciu o aktualny harmonogram wynajmu. Terminy udostępniania obiektu powinny być uzgadniane co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wynajmem. Administrator hali sportowej zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie wynajmowanej hali sportowej. Zmiana harmonogramu wymaga wcześniejszego powiadomienia wynajmującego halę sportową.
15. Korzystający z hali sportowej;
a) korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
b) są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania czasookresu swoich zajęć oraz punktualnego i sprawnego opuszczania płyty hali po zakończeniu zajęć, co umożliwi terminowe rozpoczęcie zajęć przez następną grupę korzystających.
16. Za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z tabelą opłat określoną Zarządzeniem Wójta Gminy Chrząstowice.
17. Szczegółowe zasady pobierania opłat z tytułu najmu reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą jako wynajmującym a najemcą.
18. Korzystający z hali sportowej przed rozpoczęciem zajęć są zobowiązani do przedłożenia opiekunowi hali dowodu wpłaty lub wcześniejszego przesłania potwierdzenia wpłaty na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem na nr 77/4219-619. Brak dowodu wpłaty uniemożliwi skorzystanie z hali sportowej.
19. Opiekun hali sportowej nie jest osobą upoważnioną do ustalania terminów wynajmu hali sportowej oraz do przyjmowania odpłatności za wynajem hali.
20. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu hali,
b) pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
c) stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń i rys),
d) utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna hali.
21. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na hali sportowej jedynie w wyznaczonych miejscach.
22. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić opiekuna hali sportowej.
23. Korzystający z hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
24. Administrator hali zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.
25. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić opiekuna hali sportowej.
26. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy lub osobie prowadzącej zajęcia.
27. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna grupy lub opiekuna hali sportowej.
28. Administrator oraz opiekun hali sportowej sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
Mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
29. Za przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie hali sportowej Administrator i opiekun hali nie ponoszą odpowiedzialności.
30. Wszystkie szczegółowe uregulowania dotyczące korzystania z pomieszczeń hali sportowej oraz prawa i obowiązki stron zawarte są w umowie wynajmu hali sportowej oraz niniejszym regulaminie.
31. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Administratora.
32. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wójt Gminy Chrząstowice
Helena Rogacka