Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski będący społecznym organem tworzonym przez wszystkich uczniów. Jego głównymi zadaniami są m.in. reprezentowanie ogółu uczniów wobec organów szkoły, instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią oraz organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalno – oświatowej, sportowej, rozrywkowej i charytatywnej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 w skład trzyosobowego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Vanessa Dybała - przewodnicząca

Klara Misiurska - zastępca przewodniczącej

Antonina Czollek - sekretarz 

samorzad

 

Regulamin Samorządu Uczniowieskiego

1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ szkoły tworzony przez wszytskich uczniów szkoły.

2. Organami Samorządu są:

 • Rada Samorządu Uczniowskiego
 • Rady Klasowe

3. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 • Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 • Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Opiekuna Samorządu Uczniowskiego- Nauczyciela

5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez zebranie Przewodniczących Rad Klasowych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

7. Samorząd Uczniowski może tworzyć sekcje tematyczne

8. Do kompetencji i obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przygotowanie projektu regulaminu Samorządu; programu działań wolontariackich
 • opracowanie programu prac Samorządu
 • organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturowo-oświatowej, sportowej, rozrywkowej i charytatywnej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły
 • we współpracy z Radą Pedagogiczną organizowanie pomocy charytatywnej lub udział w akcjach niesienia pomocy potrzebującym
 • opieka nad tablicą informacyjną Samorządu
 • reprezentowanie ogółu ucznió wobec organów szkoły, instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią
 • nawiązywanie kontaktów z samorządami innych szkół
 • współpraca z Radami Klasowymi
 • monitorowanie przestrzegania podstawowych obowiązków i praw uczniów, w tym prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz prawa do zapoznania się ze stawianymi wymaganiami
 • opracowanie raz w roku sprawozdania z działalności Samorządu i Wolontariatu, przedstawienie go Radzie Pedagogicznej
 • występowanie do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zmianę w Statucie Szkoły